lazy620,/hara/detail/thetriptosesshu/1.jpg,/hara/detail/thetriptosesshu/2.jpg

雪舟への旅 The Trip to Sesshu

2006
AD: Kenya Hara
D: Kenya Hara, Yoshiaki Irobe