lazy664,/hara/detail/wanishikibook/1.jpg,/hara/detail/wanishikibook/2.jpg,/hara/detail/wanishikibook/3.jpg,/hara/detail/wanishikibook/4.jpg,/hara/detail/wanishikibook/5.jpg,/hara/detail/wanishikibook/6.jpg,/hara/detail/wanishikibook/7.jpg

椀一式

2010
AD: Kenya Hara
D: Kenya Hara, Mayumi Sano